BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy Prawo telekomunikacyjne zamieszczamy odnośnik do strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawierający informację o bezpieczeństwie w sieci: http://www.uke.gov.pl/bezpieczenstwo-w-sieci-856

 

Podstawa prawna:

Art. 175e.

 1. Prezes UKE publikuje na stronie internetowej UKE aktualne informacje o:
  • potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów z usług telekomunikacyjnych;
  • rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym;
  • przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, publikowane są przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na ich stronach internetowych.
 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, może zostać zrealizowany przez umieszczenie na stronie internetowej odnośnika do miejsca na stronie internetowej UKE lub innego podmiotu zajmującego się bezpieczeństwem sieci, w którym zamieszczone są informacje wymagane zgodnie z ust. 1.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Ten serwis podobnie jak większość serwisów internetowych używa technologii „cookies". Cookies są to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat komputera i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware). Każdy indywidualny Cookie składa się z 4 podstawowych części:

 • Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
 • Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła,
 • Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji),
 • Inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookies),
 • Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do „zapamiętania" poprzedniej wizyty.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu wygody korzystania z serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych. Informacje te służą do:

 • Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron,
 • Rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie),
 • Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień prezentowanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

Stosujemy następujące kategorie plików cookies na naszych stronach:

 • Wewnętrzne – zakładane przez nasz serwis w celu jego prawidłowego funkcjonowania
 • Identyfikacyjne – zakładane przez nasz serwis w celu identyfikacji sesji i logowania użytkownika
 • Zewnętrzne – zakładane przez partnerów naszego serwisu takich jak np.,: Google czy Way2Traffic służące m.in. analizowaniu ruchu na stronie,
 • badaniu jego źródeł oraz akcji wykonywanych przez użytkowników, prowadzeniu kampanii reklamowych.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę opisanych powyżej funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Informacje na temat zastosowań i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (www.wszystkoociasteczkach.pl).


NOTA PRAWNA

Wyłączenie
odpowiedzialności
Wszelkie informacje znajdujące na niniejszych stronach WWW pod domeną kamnet.pl („Strony Kamnet") zamieszczone są wyłącznie w celach ogólno-informacyjnych, bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich treści. Kamnet oraz jego podmioty stowarzyszone („Kamnet") nie składa jakichkolwiek oświadczeń oraz nie udziela jakichkolwiek zapewnień co do dokładności, aktualności, zupełności czy też przydatności takich danych w jakimkolwiek celu. Wszelkie dane znajdujące się na niniejszych Stronach Kamnet zostały przez Kamnet otrzymane ze źródeł, które Kamnet uznał za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi jednak na możliwości występowania błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, Kamnet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą na Stronach Kamnet wystąpić. Okresowo dokonywane są zmiany oraz uaktualnienia treści znajdujących się na Stronach Kamnet. Kamnet nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do użytkowników odwiedzających Strony Kamnet za jakiekolwiek szkody, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, związane z wykorzystaniem danych zamieszczonych na Stronach Kamnet, jak również związane z nie zamieszczeniem przez Kamnet jakichkolwiek danych na Stronach Kamnet. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także sytuacji, w których Kamnet został o możliwości wystąpienia szkody zawiadomiony.
Prawa autorskie
Wszelkie prawa autorskie w odniesieniu do Stron Kamnet, w tym do układ graficznego oraz do zamieszczonych na Stronach Kamnet elementów graficznych, stanowią wyłączną własność Kamnet, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Przedmioty tej własności nie mogą być powielane jakąkolwiek techniką, przesyłane, odtwarzane, rozprowadzane, udostępniane (nie dotyczy to prawa do zamieszczana odsyłaczy, tzw. Linków do Stron Kamnet, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie odsyłaczy nie spowoduje wyświetlania się Stron Kamnet lub ich części w ramkach, tzw. frames, będących elementem innych stron internetowych), zmieniane, przechowywane, ani w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Kamnet, poza pojedynczą kopią w pamięci nietrwałej komputera należącego do użytkownika odwiedzającego Strony Kamnet oraz pojedynczą kopią w pamięci cache na dysku twardym takiego komputera. Zgoda na wykorzystanie dokumentów (takich jak komunikaty prasowe oraz arkusze danych) znajdujących się na Stronach Kamnet obejmuje prawo sporządzenia jednej niezmienionej kopii w postaci wydruku dla celów własnych, niekomercyjnych, z załączoną treścią niniejszego oświadczenia o Wyłączeniu Odpowiedzialności, Prawach Autorskich oraz Znakach Towarowych. Dokumenty o których mowa powyżej nie mogą obejmować układu graficznego Stron Kamnet. Wszelkie elementy Stron Kamnet korzystają z ochrony na podstawie praw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie znaków towarowych oraz innych praw i nie mogą być powielane zarówno w całości jak i w części. Kamnet prosi by za pośrednictwem Stron Kamnet nie były przesyłane jakiekolwiek informacje o charakterze poufnym czy też inne dane, w stosunku do których prawa są zastrzeżone. Kamnet oświadcza, że nie będzie traktować jakichkolwiek danych przekazanych poprzez Strony Kamnet jako dane o charakterze poufnym, o ile nie zostanie to wyraźnie przez Kamnet zaznaczone. Przekazując Kamnet poprzez Strony Kamnet jakiekolwiek dane, o ile odmiennie nie zostanie przez Kamnet zaznaczone, użytkownicy odwiedzający Strony Kamnet udzielają Kamnet bezwarunkową licencję oraz zgodę na użycie, powielanie, wyświetlanie, odtwarzanie, zmianę, przesyłanie i rozprowadzanie takich danych, jak również zgodę na wykorzystanie przez Kamnet pomysłów, know-how, oraz innych przedmiotów własności intelektualnej w dowolny sposób.
Ochrona danych
Kamnet otrzymuje imiona i nazwiska oraz adresy poczty elektronicznej, oraz inne dane identyfikujące, wyłącznie poprzez ich przekazanie przez użytkowników przy subskrypcji komunikatów prasowych. Informacje te gromadzone są przez Ornet przy pełnej wiedzy ze strony użytkowników – przekazanie takich informacji Kamnet wymaga świadomego działania. Kamnet uznaje prawo do prywatności osób udzielających dane i nie będzie sprzedawać jakichkolwiek danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim. Jednocześnie, Kamnet zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z zarejestrowanymi osobami w celach badania rynku. W przypadku chęci zmiany jakichkolwiek z danych przekazanych Kamnet, prosimy o kontakt.
Pliki Cookie
Kamnet wykorzystuje pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku użytkownika) na swoich stronach internetowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Udogodnienia dla niepełnosprawnych

Pragnąc zapewnić najwyższą jakość obsługi dla naszych klientów zapewniamy szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna:

Art. 175e.

 1. Zapewniamy w swojej siedzibie obsługę osób niepełnosprawnych na stanowisku wyposażonym w urządzenie umożliwiające komunikację z osobą niesłyszącą lub niemówiącą oraz ułatwiające komunikację z osobą słabowidzącą.
 2. Zapewniamy w swojej siedzibie bezpłatny dostęp do tłumacza polskiego języka migowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z udogodnienia zobowiązana jest zgłosić firmie Kamnet zamiar skorzystania z niego osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Udogodnienie zostanie udostępnione w uzgodnionym terminie.
 3. Zapewniamy dostępność do siedziby firmy dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu.
 4. Przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niepełnosprawną oferujemy pomoc osoby reprezentującej firmę Kamnet we właściwym skonfigurowaniu urządzenia dostępowego dla tych usług w naszej siedzibie lub telefonicznie, posiadamy również w ofercie aparaty telefoniczne przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne.
 5. Udostępniamy na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od złożenia żądania, wzorzec umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennik sporządzony na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się wzorzec umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennik w alfabecie łacińskim.
 6. Na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej udostępniamy informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym. Udostępniamy również szczegółowy wykaz wykonanych połączeń sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.
 7. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 6, otrzymanego przed lub w trakcie trwania okresu rozliczeniowego realizujemy żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury; jeśli faktura została już wystawiona realizujemy żądanie w terminie 30 dni.
 8. Na każde żądanie Abonenta usług telefonicznych, będącego osobą niepełnosprawną, udostępniamy w terminie 30 dni od złożenia żądania informacje o oferowanych przez nas udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych w postaci papierowej lub elektronicznej na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabo widzącej takie informacje będą sporządzane na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.
 9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnień na rzecz osób niepełnosprawnych, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, przed realizacją udogodnienia mamy prawo zażądać okazania, do wglądu, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Siedziba obsługująca użytkowników końcowych usług telefonicznych przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych jest oznakowana przy pomocy poniższych symboli:

Placówka przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych:

Placówka przystosowana do obsługi osób niesłyszących lub niemówiących:

Placówka przystosowana do obsługi za pomocą języka migowego:Referencje

Firma FOLNEX

Firma FOLNEX rekomenduje usługi firmy KAMNET wszystkim którzy cenią sobie rzetelność i profesjonalizm a także wysoki poziom świadczonych usług. Polecamy firmę KAMNET jako sprawdzonego dostawcę usług internetowych.

Zespół muzyczny FORMAT

Firma KAMNET w naszej miejscowości Kłobuczyn działa od ponad roku świadcząc usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu. Jako zespół muzyczny FORMAT możemy jednoznacznie stwierdzić, że KAMNET to firma rzetelna i świadcząca swoje usługi na wysokim poziomie. Przez ten okres nie zdarzyło się abyśmy jako użytkownicy szerokopasmowego Internetu mieli jakiś problem z dostępem do sieci. Tak trzymać i życzymy dalszego rozwoju.

Linx Service

Od 4 lat korzystamy w firmie z dostępu do Internetu szerokopasmowego, którego dostawcą jest KAMNET. Po doświadczeniach z wcześniejszymi "dostawcami" stwierdzam jednoznacznie, KAMNET to profesjonaliści. Gorąco polecam.

Właściciel firmy „Jarosław”

Właściciel firmy „Jarosław” dziękuje firmie Kamnet Kamil Turoń za usługi na wysokim poziomie w dziedzinie dostarczania dostępu do Internetu mojej firmie. Życzymy sukcesów w rozwijaniu firmy oraz satysfakcji z pracy.

Patrycja Jugo, Urząd Miasta i Gminy Ścinawa

Od samego początku współpraca przebiega bez najmniejszych zastrzeżeń. Solidność pracowników tej firmy przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług, oraz wysokim profesjonalizmem i zaangażowaniem przy błyskawicznym rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Polecamy współpracę z firmą Kamnet odbiorcom szukającym stabilnego dostępu do sieci Internet, z profesjonalnym wsparciem technicznym.

Marek Brzezicki, Tea Club

Współpraca z Firmą Kamnet Kamil Turoń do dnia dzisiejszego przebiega bez zastrzeżeń

Katarzyna Wojciechowska, A3 Studio Projektowe Architektury

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą KAMNET. Jako dostawca Internetu zapewnia pełną obsługę: instalacja, serwis, naprawa usterki.  Internet działa niezawodnie . Jest to dla Biura bardzo ważne . gdyż na co dzień korzystamy z poczty i Internetu. Polecamy firmę Kamnet.

Jan Komarnicki, Usługi Likwidacji Szkód

Niniejszym poświadczam, że dotychczasowa współpraca z Firmą KAMNET układa się bez jakichkolwiek zastrzeżeń, wszelkie zakłócenia związane z korzystaniem z Internetu usuwane są bezzwłocznie. Mam przykre doświadczenie związane z korzystaniem usług firmy O**** i współpraca obecnie z Waszą firmą, jest nieporównywalnie lepsza, zarówno pod względem usług, uprzejmości w obsłudze jak i pod względem cenowym. Każdemu poleciłbym korzystanie z usług Firmy KAMNET

Paweł Krajewski

Jestem mieszkańcem Goli i zdecydowałem się na usługę SUPER z prędkością 15Mb/s w technologii radiowej. Wszystko działa bez zarzutów o każdej porze niezależnie od dnia tygodnia. Od początku gdy zostałem klientem wszelkie moje pytania związane z usługą spotkały się z natychmiastową reakcją. Gdyby wszystkie firmy tak podchodziły do swoich klientów świat byłby prostszy. Polecam!

Marek Brylak

Firma Kamnet w sposób profesjonalny świadczy swoje usługi Internetowe. Jakość świadczonych usług jest bardzo dobra. Z przyjemnością polecam Firmę innym użytkownikom z uwagi na bezproblemowy przebieg realizacji postanowień umowy dotyczącej usług internetowych w odniesieniu do mojej osoby

Rafał Węglowski, COVER

Rekomenduje firmę Kamnet jako firmę bardzo dobrze wywiązującą się z Umowy świadczenia usługi dostępu do Internetu. Współpraca z firmą Kamnet przebiega całkowicie bezproblemowo. Jakość sprzedawanej usługi jak i cena po której ją kupujemy jest bardzo konkurencyjna. Uważam, że serwis, kontakt i obsługa jest na naprawdę wysokim poziomie.

Zaufali Nam

Klienci firmy Kamnet
Klienci firmy Kamnet
Klienci firmy Kamnet
Klienci firmy Kamnet
Klienci firmy Kamnet
Klienci firmy Kamnet
Klienci firmy Kamnet
Klienci firmy Kamnet
Klienci firmy Kamnet
Klienci firmy Kamnet